UVP BIOMED
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Slovenská akadémia vied
Vybudovaný v rámci projektu ITMS 26240220087
    
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Výskumné aktivity UVP BIOMED prebiehajú v rámci projektov jednotlivých partnerských pracovísk ako aj v rámci projektových spoluprác medzi partnermi.


V rokoch 2016-2018 bolo v partnerských pracoviskách UVP BIOMED riešených viac než 150 projektov VEGA, viac než 60 projektov APVV, 7 projektov SASPRO, projektov ERA-NET, 8 projektov COST, 2 projekty 7. Rámcového programu EÚ a 2 projekty H2020.


Partneri UVP BIOMED sa podieľajú na výchove viac než 80 doktorandov v študijných odboroch:
Biofyzika
Biochémia
Farmakológia
Fyziológia živočíchov
Genetika
Mikrobiológia
Molekulárna biológia
Normálna a patologická fyziológia
Virológia