UVP BIOMED
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Slovenská akadémia vied
Vybudovaný v rámci projektu ITMS 26240220087
    
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Univerzitný vedecký park pre Biomedicínu Bratislava združuje nasledujúce pracoviská SAV (* sídlia v budove Pavilónu lekárskych vied)


Biomedicínske centrum SAV s nasledujúcimi organizačnými zložkami
Ústav experimentálnej endokrinológie (ÚEE) *
Ústav experimentálnej onkológie (ÚEO) *
Ústav klinického a translačného výskumu (ÚKTV) *
Virologický ústav
Neurobiologický ústav v Košiciach

Centrum biovied SAV s nasledujúcimi organizačnými zložkami
Ústav biochémie a genetiky živočíchov
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky (ÚMFG) *
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach

Centrum experimentánej medicíny SAV s nasledujúcimi organizačnými zložkami
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT) *
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Ústav výskumu srdca (ÚVS) *

Ústav merania SAV

Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta, Ústav molekulárnej biomedicíny (LF) *

Ekonomická univerzita