Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied

www.uef.sav.sk

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT) SAV vznikol osamostatnením z Farmakologického ústavu ČSAV v roku 1969 a prešiel niekoľkými zmenami názvu. Svojou činnosťou sa zameriava na štúdium spoločensky závažných ochorení s dôrazom na prozápalové procesy s cieľom vývoja nových liečebných princípov. Farmakodynamické, farmakokinetické ako aj toxikologické mechanizmy pôsobenia biologicky aktívnych látok s protizápalovými a protiradikálovými účinkami sa študujú na celotelovej, orgánovej, bunkovej, membránovej, receptorovej a molekulovej úrovni. ÚEFT má dominantné postavenie v oblasti farmakologickej toxikológie a vývinovej toxikológie (teratológie) v strednej Európe. Toxikologické pracoviská ÚEFT SAV vykonávajú svoju činnosť v súlade so Správnou laboratórnou praxou. „Osvedčenie o súlade so správnou laboratórnou praxou - SLP“ podľa kritérií OECD od Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS ústav opätovne získal v roku 2012. Významnou súčasťou ÚEFT je Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat lokalizované v obci Dobrá Voda pri Trnave. Dobrá Voda je pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vlastní certifikát na produkciu laboratórnych zvierat (potkan, myš, pieskomil, morča, králik), výrobu štandardizovanej stravy vo forme peliet, ako aj uskutočňovanie testov v rámci toxikológických štúdií a predklinického testovania biologicky aktívnych látok pre domácich a zahraničných zadávateľov.

ÚEFT vďaka úspešným projektom financovaným zo ŠF EÚ vybudoval moderné biomedicínske laboraróriá, ktoré úmožňujú vykonávať základný farmakologický a toxikologický výskum sa špičkovej úrovni.