Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava - SAV

Výstavba vedeckého parku začala v roku 2013 a v roku 2015 bol slávnostne otvorený.

Základný a aplikovaný výskum je v tomto vedeckom parku zameraný na spoločensky najvážnejšie ochorenia, akými sú nádory, poruchy srdcovocievneho systému, cukrovka, obezita alebo autoimunitné poruchy. Výskum sa tu bude okrem iného zameriavať aj na využitie pokročilých terapií napr. pomocou kmeňových buniek, či vývoj najmodernejších diagnostických postupov.

Výsledkom je unikátne výskumné pracovisko tohto druhu na Slovensku. V rámci projektu tak vznikol v areáli SAV na Dúbravskej ceste univerzitný vedecký park, kde sa nachádzajú moderné laboratóriá, priestory pre pracovníkov a manažment centra ako aj pre transfer technológii a poznatkov do praxe. Tento park má okrem iného budovať prístrojovú bázu pre výskum na úrovni porovnateľnej z mnohými významnými centrami vo svete. Jeho cieľom je zlepšovať spoluprácu medzi riešiteľskými kolektívmi, vytvárať motivačné prostredie pre mladých vedcov. Park vytvorí platformu pre technologický transfer, previaže vedu, výskum a inovácie s podnikateľskou sférou a má potenciál stať sa živnou pôdou pre identifikáciu možných spin-off spoločností.


Pri budovaní Univerzitného vedeckého parku sa preinvestovalo 39,5 milióna eur, z toho vyše 33,6 milióna bolo hradených z eurofondov z prostriedkov operačného programu Výskum a vývoj a viac ako 5,9 milióna zo štátneho rozpočtu. Hlavným partnerom a prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Slovenská akadémia vied, ostatnými sú viaceré organizácie akadémie - Virologický ústav, Ústav experimentálnej endokrinológie, Ústav experimentálnej onkológie, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Ústav merania, ale tiež bratislavská Univerzita Komenského a Ekonomická univerzita.