UVP BIOMED
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Slovenská akadémia vied
Vybudovaný v rámci projektu ITMS 26240220087
    
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava
Univerzitný vedecký park pre Biomedicínu Bratislava (UVP BIOMED) bol vybudovaný v rokoch 2013-2015 ako základná výskumná infraštruktúra pre realizáciu vedecko-výskumných aktivít organizácií Slovenskej akadémie vied a univerzitných partnerov pôsobiacich v oblasti lekárskych a biologických vied.

Hlavnou súčasťou infraštruktúry UVP BIOMED je budova Pavilónu lekárskych vied, v ktorej organizácie SAV priamo pôsobia so všetkými svojimi vedeckými, vzdelávacími a administratívnymi kapacitami a s prístrojovým vybavením, ktoré bolo z veľkej časti vybudované z prostriedkov projektov štrukturálnych fondov, vrátane UVP BIOMED. Tým je dané unikátne postavenie UVP BIOMED medzi ostatnými univerzitnými parkami v SR a jeho trvalá udržateľnosť.

Všetky projekty a vedecké aktivity prebiehajúce v pracoviskách partnerov pôsobiacich v Pavilóne lekárskych vied by nemohli byť uskutočňované bez UVP BIOMED, takže  vedecko-výskumné výstupy týchto partnerov sú zároveň aj výstupmi UVP BIOMED.

Hlavné kapacity, infraštruktúra, vedecký výskum, projekty a ostatné aktivity sú uvedené na webových stránkach hlavných partnerov projektu: