Ekonomická univerzita v Bratislave

www.euba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave bola založená v roku 1940 ako prvá vysoká škola poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie v oblasti ekonomických vied na Slovensku. V súčasnosti poskytuje komplexné vysokoškolské vzdelávanie a realizuje výskum vo všetkých odboroch ekonomického a manažérskeho zamerania, včítane štatistiky, ekonometrie a aplikovanej matematiky. Organizačne sa Ekonomická univerzita člení na 7 fakúlt komplementárne zabezpečujúcich rozvoj vedy v relevantných oblastiach výskumu. Univerzita školí asi 500 študentov doktorandského štúdia, z čoho približne jednu tretinu tvoria doktorandi v dennej forme štúdia. Na univerzite študuje v bakalárskom a inžinierskom štúdiu asi 11000 študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave sa z hľadiska svojich strategických cieľov zameriava na zvyšovanie kvality všetkých svojich kľúčových činností s osobitným dôrazom na kvalitu vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti je prioritou rozvoj interdisciplinárneho a aplikovaného výskumu a prehĺbenie internacionalizácie vedecko-výskumnej činnosti.

Hlavným poslaním EU v Bratislave, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru, je poskytovaním vysokoškolského vzdelávania rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti a tvorivosť, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, humanitných a spoločenských vied, v interdisciplinárnom výskume a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Pri napĺňaní svojho poslania univerzita sústavne upevňuje a rozvíja akademickú excelentnosť a kvalitu vo všetkých oblastiach svojej činnosti, podporuje internacionalizáciu a globalizáciu aktivít, upevňuje a rozvíja spoluprácu s prestížnymi zahraničnými univerzitami, inštitúciami a podnikateľskými subjektmi. V oblasti vzdelávania sústavne zdokonaľuje a rozvíja študijné programy s cieľom pripravovať pre prax absolventov, ktorí disponujú vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami, ktoré sú v súlade s potrebami trhu práce v SR a EÚ. V rámci svojich študijných programov EU v Bratislave podporuje a rozvíja vzdelávanie založené na procesoch aktívneho učenia sa, klasické metódy výučby, pri ktorých je úloha študenta skôr pasívna, vhodne dopĺňa inovatívnymi formami výučby a sústavne hodnotí dosahovanie stanovených cieľov vzdelávacieho procesu na každom stupni štúdia. Pracovníci univerzity modernizujú formy a metódy vzdelávania v súlade s technologickým pokrokom. EU v Bratislave podporuje rozvoj študijných programov vedúcich k získaniu spoločných diplomov s uznávanými partnerskými univerzitami, ktoré zodpovedajú potrebám súčasných ekonomík a podporujú medzinárodnú akademickú spoluprácu a mobilitu akademickej obce.

Univerzita sa snaží o to, aby patrila nielen k atraktívnym centrám vysokoškolského vzdelávania v rámci SR, ale aj k vyhľadávaným výskumným centrám. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti prezentujú tvoriví pracovníci univerzity na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách, resp. ďalších vedeckých podujatiach. Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov EU v Bratislave je tiež publikovanie v priemere 2800 publikačných výstupov ročne.