Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je najväčšou univerzitou na Slovensku. Bola založená v roku 1919, v súčasnosti má 13 fakúlt a viac ako dvadsať pedagogických, vedeckých a iných pracovísk a účelových zariadení. Na fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28000 študentov (z nich v dennej forme štúdia 21000 študentov) a takmer 1800 zahraničných študentov z 80 krajín sveta. Každoročne prijíma Univerzita Komenského do prvých ročníkov štúdia takmer 8000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky približne 1300 študijných programov. Na pôde Univerzite Komenského v Bratislave získalo dodnes akademický titul viac ako stotisíc študentov. Počet ukončených doktorandov na UK predstavuje takmer tridsaťpercentný podiel v SR.

UK je lídrom v počte vedeckých výstupov v stredoeurópskom priestore a zároveň jedným z desiatich najväčších zamestnávateľov Bratislavského samosprávneho kraja. Výsledky vedecko-výskumnej a odbornej činnosti UK sa evidujú v katalógu publikácií zamestnancov UK prírastkom na úrovni viac ako 7500 záznamov ročne.

UK ponúka vzdelávacie služby nielen slovenským, ale aj zahraničným študentom a kapacitám. Vzdeláva pregraduálne a postgraduálne, jej pracoviská slúžia ako výučbové základne pre všetky vedecké a pedagogické stupne. Je najväčšou vzdelávacou inštitúciou v bratislavskom regióne, a to nielen vo vzťahu k počtu študentov, ale najmä vo vzťahu k ich uplatneniu na trhu práce.

Jednotlivé pracoviská UK majú tradíciu v čerpaní zdrojov z rôznych grantových schém domácich a zahraničných, v úspešnej implementácii projektov a spolupracujú v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s mnohými zahraničnými inštitúciami. Univerzita Komenského je jednou z najaktívnejších inštitúcií na Slovensku v oblasti inovácií vo vzdelávaní, čo dokazuje aj takmer 70 realizujúcich alebo ukončených projektov z prostriedkov ESF a výskumu a vývoja, účasť v štátnych programoch výskumu a vývoja, výzvach Agentúry na podporu výskumu a vývoja a zahraničných grantových schémach, ako je 7. rámcový program EÚ pre výskum a vývoj a iných. Ďalším nezanedbateľným faktorom sú kontakty a partnerstvá tímov UK so špičkovými zahraničnými expertmi, a garancia prinesenia špičkového svetového know-how. Zároveň vie UK vzhľadom na povahu svojich aktivít zabezpečiť synergiu s potrebami verejnej správy a národného hospodárstva a zaistiť aktívnu spoluprácu so zástupcami regionálnej samosprávy a s výskumnými inštitúciami v regióne.