Ústav merania Slovenskej akadémie vied

www.um.sav.sk

Ústav merania SAV je vedeckou inštitúciou Slovenskej akadémie vied, ktorá je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti merania a matematických metód spracovania nameraných údajov. Sústreďuje sa na rozvoj nových metód merania, modelovania a počítačového vyhodnocovania vybraných fyzikálnych veličín, vlastností materiálov a parametrov významných v biomedicíne na základe využitia zákonitosti fyziky, matematiky a biofyziky. Náplň výskumu spadá do oblasti technických a prírodných vied a je zameraná najmä na elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy, na strojárstvo a materiálové inžinierstvo a na matematické vedy.

    Ďalej sa ústav orientuje na tieto aktivity :
  • • základný výskum v oblasti teórie merania a matematicko-štatistických metód na spracovanie experimentálnych výsledkov;
  • • návrh metód a meracích systémov určených na riešenie neštandardných problémov merania vo výskume, priemysle a spoločenskej praxi,
  • • neinvazívne merania pre biomedicínu, spracovanie biosignálov, zobrazovacie metódy NMR a CT tomografie,
  • • matematické a počítačové modelovanie biologických štruktúr a procesov, nedeštruktívna diagnostika, výskum a vývoj nových materiálov a meranie ich vlastností (vysokoteplotné supravodiče), SQUID magnetometrické metódy,
  • • poradenské a ďalšie expertízne služby, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou organizácie,
  • • doktorandské štúdium v zmysle všeobecne platných právnych predpisov,
  • • publikácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače.