Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied

www.unpf.sav.sk

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV je zameraný na základný výskum v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. Výskum je orientovaný na sledovanie neuro-kardiovaskulárnych interakcií za normálnych a patologických podmienok.

Výskum v oblasti kardiovaskulárnej fyziológie je zameraný na fyziologické, behaviorálne, biochemické, molekulovo-biologické a morfologické aspekty regulácie krvného tlaku a funkcie cievnej steny a na zmeny elektrického poľa srdca vo vzťahu k rôznym patologickým stavom. Doterajší výskum bol zameraný na sledovanie prevencie a liečby hypertenzie a iných kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom nových farmák a prírodných antioxidačných látok. Nové projekty sú v súlade s aktuálnym technologickým pokrokom zamerané na využite perspektívnych metód cielenej génovej terapie a magnetických i nemagnetických nanonosičov vhodných pre použitie v biomedicíne pre génovú terapiu a cielenú lokálnu liečbu vybraných ochorení z civilizácie. V súlade s novými trendami výskumu, ústav rozšíril svoju spoluprácu s pracoviskami SAV zameranými na biotechnológie, nanotechnológie a materiálové inžinierstvo.

Výskum v oblasti neurovied je zameraný na (1) objasňovanie regulačných mechanizmov pohybu a postoja a postojovo-pohybovej koordinácie u človeka a (2) kognitívnu neurovedu, v rámci ktorej sa výskum sústreďuje na súvislosť medzi programovaním behaviorálnych reakcií a mentálnych procesov a elektrofyziologickými parametrami aktivity mozgu. Výskum sa zameriava aj na sledovanie aktívnych látok schopných ovplyvniť tieto procesy, najmä na prírodné polyfenolické antioxidanty.

Výskum na ÚNPF SAV v oblasti kardiológie, neurológie, otoneurológie a psychiatrie je zameraný na prenos získaných poznatkov základného biomedicínskeho výskumu, menovite do oblasti prevencie a liečby vybraných civilizačných ochorení, diagnostických metód a liečebných postupov ochorení kardiovaskulárneho systému a mozgu človeka.

Ústav poskytuje poradenské a ďalšie expertízne služby, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou ústavu (vektokardiografické vyšetrenie, stabilometrické vyšetrenie, vyšetrenie okohybných regulácií).

Ústav je školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium v zmysle všeobecne platných právnych predpisov v odbore normálna a patologická fyziológia a fyziológia živočíchov.

Ústav zabezpečuje publikovanie získaných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače vykonáva v zmysle uznesenia Predsedníctva SAV. Ústav sa podieľa na príprave a publikovaní vedeckého časopisu Activitas Nervosa Superior Rediviva.

Ústav bol súčasťou Centra excelentnosti kardiovaskulárneho výskumu a je základným pracoviskom Centra excelentnosti pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách z civilizácie (NOREG) a Centra experimentálnej medicíny, ktoré je spoločným pracoviskom s Lekárkou fakultou UK. Ústav je zároveň zakladajúcim členom Technologického inštitútu SAV, pričom pracuje v jeho dvoch kompetenčných centrách (KC). Ide o KC pre „Nanomateriály, nanotechnológie, disperzné materiály a povlaky“ a KC zamerané na „Materiály pre elektroniku, elektrotechniku a senzory“. Ústav zároveň aktívne spolupracuje s inštitúciami s priamym výstupom do praxe.