Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied

www.umfg.sav.sk

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (ÚMFG SAV) sa tradične venuje skúmaniu molekulárnych podkladov elementárnych fyziologických funkcií, s hlavnou orientáciou na svalovú fyziológiu, membránový transport a genetiku. Inými témami študovanými na vysokej metodickej úrovni sú regulácia katiónovej homeostázy v kostrovom a srdcovom svale, mechanizmy svalovej regenerácie, vzniku a rozvoja niektorých nádorových ochorení, ako aj mechanizmov mnohopočetnej liekovej rezistencie v neoplastických bunkách, a indukciou apoptózy. Skupina molekulárnych genetikov sa úspešne venuje výskumu vybraných monogénne podmienených dedičných ochorení. Prostredníctvom molekulárno-genetických analýz skúma tiež vznik a vývoj fyziologických a patofyziologických funkcií a dedičných ochorení. Konečný výstup výsledkov pracoviska smeruje jednak do rozvoja poznania a jednak do klinickej praxe, ako v oblasti diagnostiky, tak aj terapie.

Moderné výskumné metódy používané v ústave sa často zaviedli po prvýkrát na Slovensku a vo viacerých prípadoch zostal ústav ich jediným užívateľom (mikroelektródové techniky, metóda napäťového zámku - voltage clamp, terčíkového zámku - patch clamp, planárne lipidické dvojvrstvy, izolované jednotlivé bunky kostrového a srdcového svalu, optické metódy vnútrobunkovej detekcie iónov, rtg-analytická elektrónová mikroskopia pri určovaní prvkového zloženia bunkových kompartmentov, ultrarýchle zmrazovacie techniky pre elektrónovú mikroskopiu, techniky PCR, imunologické metódy, rádioizotopové techniky, atď.).

Ústav zaviedol na Slovensku metódu identifikácie osôb analýzou DNA, ktorá sa rutinne používa v súdnej praxi. Najdôležitejšie príspevky ústavu pre rozvoj vedy na Slovensku boli viackrát ocenené. Jednou z najvýznamnejších bola výročná Cena Slovenskej akadémie vied v r. 1982, 1987 a 2012. Ústav, aj keď bol zriadený ako pracovisko základného výskumu, zapája sa tiež do vzdelávacieho procesu, tak výchovou diplomantov a doktorandov, ako aj externými prednáškami na Univerzite Komenského v Bratislave a Martine.

Pracovisko je strediskom základného výskumu na Slovensku, ktoré systematicky rozvíja štúdium molekulárnych základov bunkových signalizačných funkcií na úrovni membrán, iónových kanálov, transportných bielkovín a receptorov. Orientácia výskumu na molekulárne deje pritom umožňuje, že problematika ÚMFG SAV dopĺňa problematiku riešenú na ostatných fyziologických pracoviskách o pohľad z najnižšej štrukturálnej úrovne. Tento prístup považujeme za nosný a kľúčový aj pre ďalší rozvoj ÚMFG SAV.
Výskumné tímy na ÚMFG SAV sa zameriavajú na riešenie problematiky, ktorá objasňuje niektoré aspekty rozvoja viacerých chorôb (kardiovaskulárnych, onkologických, dedičných, atď.). Stratégia a vízia spoločnosti je podpora prvej z 12 vecných priorít výskumu a vývoja, ktorou je Zdravie – kvalita života.