Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied

www.exon.sav.sk

Ústav experimentálnej onkológie SAV patrí medzi najstaršie výskumné pracoviská na Slovensku. Ústav bol založený v roku 1946 ako Ústav pre výskum a liečenie nádorov, z ktorého, na základe zákona Ministerstva zdravotníctva č. 261/49 Zb., bol v roku 1951 zriadený Výskumný ústav onkologický. Rozhodnutím Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. III/1 zo dňa 10. júna 1968 bol Výskumný ústav onkologický s účinnosťou od 1. januára 1969 začlenený do Slovenskej akadémie vied ako ÚEO SAV. Ústav je právnickou osobou, ktorý je v rozsahu svojej pôsobnosti spôsobilý samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa, vystupovať vo svojom mene v pracovnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch. ÚEO SAV je rozpočtovou organizáciou, ktorá hospodári podľa rozpočtu určeného Predsedníctvom SAV.
    Predmetom činnosti ÚEO SAV je podľa zriaďovacej listiny:
  • • vedecko-výskumná činnosť zameraná na základný výskum etiopatogenetických faktorov a molekulárnych mechanizmov premeny normálnej bunky na nádorovú;
  • • charakterizácia biologických, biochemických, imunologických a molekulárno-genetických vlastností a fenotypových znakov nádorových buniek z rôznych hľadísk;
  • • odborná pomoc pri riešení závažných a pre zdravotnícku prax dôležitých problémov súvisiacich s vývojom a využitím diagnostických postupov a biopreparátov na spresnenie diagnostiky a poskytovanie prognostických hľadísk niektorých foriem nádorovej choroby;
  • • vedecká výchova v zmysle platných právnych predpisov;
  • • publikačná činnosť, vrátane vydávania medzinárodného odborného časopisu Neoplasma.

Vedecká orientácia ÚEO SAV je plne v súlade s aktuálnymi svetovými trendmi výskumu v oblasti experimentálnej a klinickej onkológie, ktoré vychádzajú z poznatkov modernej molekulovej biológie a genetiky. Na Ústave sa riešia projekty základného výskumu, ktoré sú zamerané na štúdium faktorov a základných molekulárnych mechanizmov, ktoré sa podieľajú na premene zdravej bunky na nádorovú. Intenzívny výskum sa venuje štúdiu molekulárnych mechanizmov opravy DNA, programovanej bunkovej smrti, úlohe bunkovej signalizácie v malígnej premene, molekulárnym a bunkovým mechanizmom pôsobenia karcinogénnych látok, účinku nádorových onkogénov, ďalej sa skúmajú epigenetické zmeny v nádorových bunkách, tiež ďalšie faktory, ktoré prispievajú k metastatickému charakteru nádorových buniek, zisťujú sa molekulárne mechanizmy chemoprotektívnych účinkov prírodných látok, ktoré by sa dali využiť v prevencii a terapii nádorovej choroby, skúmajú sa možnosti využitia nanomateriálov a mezenchýmových kmeňových buniek izolovaných z tukového tkaniva v terapii onkologických ochorení, pripravujú sa retrovírusové vektory na génovú terapiu rakoviny a imunoterapiu. Výskumné aktivity ÚEO SAV sú úzko prepojené s tzv. translačným výskumom, ktorého cieľom je bezprostredný prenos najnovších poznatkov základného výskumu do klinickej praxe. Onkologický výskum smeruje k rozvoju molekulárnej onkológie s novými možnosťami včasnej diagnostiky, prevencie a cielenej terapie onkologických ochorení na základe nových poznatkov o genetických a epigenetických zmenách, ktoré sú príčinou vzniku a rastu nádorových buniek. ÚEO SAV patrí k špičkovým pracoviskám v oblasti fenotypizácie nádorových buniek pomocou monoklonálnych protilátok, ktorej cieľom je zlepšiť diagnostické možnosti pri detekcii minimálnej reziduálnej choroby. ÚEO SAV bolo prvým pracoviskom na Slovensku, kde sa zaviedli molekulárno-genetické postupy na detekciu predispozícií k niektorým typom nádorového ochorenia u pacientov a suspektných rodín (FAP, HNPCC, RET). V súčasnosti sa mnohé z nich využívajú v klinickej praxi. ÚEO SAV spolupracuje s mnohými nemocnicami a oddeleniami klinickej genetiky na celom území Slovenska. Základný a translačný výskum sa vzájomne na Ústave dopĺňajú a prelínajú a predstavujú komplexný prístup k štúdiu onkologickej problematiky. Ústav je členom prestížnej Organizácie európskych onkologických ústavov (OECI) a spolu s Národným onkologickým ústavom (NOÚ) a Onkologickým ústavom sv. Alžbety (OÚSA), s ktorými ÚEO SAV dlhodobo úzko spolupracuje, vytvárajú Komplexné onkologické centrum na Slovensku.

Výsledky základného a translačného výskumu sa využívajú vo vzdelávaní vedeckých, výskumných a klinických pracovníkov ako aj študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. ÚEO SAV organizuje odborné semináre, na ktorých prezentujú svoje výsledky nielen domáci experti, ale aj významné vedecké osobnosti zo zahraničia. Semináre sú prístupné pre všetkých zamestnancov výskumu a vývoja v oblasti onkológie, molekulárnej biológie a genetiky. ÚEO SAV organizuje domáce a medzinárodné vedecké konferencie a sympóziá (Genetická toxikológia a prevencia rakoviny, experimentálna sekcia Onkologických dní, Probiotiká v onkológii, DNA Repair Workshop, Comet Assay Workshop, Cancer 2006, Drug Resistance in Cancer, Natural Compounds in Cancer Prevention and Treatment, EU-US Workshop on Dynamics of DNA repair enzymes involved in nucleotide excision repair and inter-strand crosslink repair: from molecules to man) a umožňuje absolvovať odborné stáže vedeckým pracovníkom z domova a zo zahraničia v Laboratóriách ústavu. Pracovníci ÚEO SAV sú členmi redakčných rád viacerých domácich a zahraničných časopisov, mnohých významných domácich a medzinárodných vedeckých spoločností, pôsobia ako členovia vedeckých rád a odborných komisií v grantových agentúrach APVV a VEGA.

ÚEO SAV ako významná vedecká inštitúcia na Slovensku je lídrom v oblasti základného a aplikovaného onkologického výskumu. Pracovníci ústavu poskytujú expertíznu činnosť pre štátnu správu a iné odborné organizácie, pôsobia ako členovia Vedeckých kolégií SAV a Učenej spoločnosti SAV.


    V novom vedeckom parku bude pracovisko ÚEO SAV dovybavené prístrojom:
  • • digitálny, fluorescenciou aktivovaný vysokorýchlostný triedič buniek s detekciou signálov v uzavretom systéme