Virologický ústav Slovenskej akadémie vied

www.virology.sav.sk

Virologický ústav SAV bol založený v roku 1953 v rámci Československej akadémie vied ako centrum základného výskumu v oblasti virológie a rickettsiológie. VÚ SAV je právnickou osobou so spôsobilosťou samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa. Je rozpočtovou organizáciou hospodáriacou podľa rozpočtu určeného Predsedníctvom SAV.

  VÚ SAV uskutočňuje nasledujúce aktivity, ktoré vyplývajú z predmetu jeho činnosti:
 • • výskum v oblasti virológie (štúdium ľudských, živočíšnych a rastlinných vírusov, chlamýdií a rickettsi), molekulárnej biológie, onkológie, normálnej a patologickej fyziológie;
 • • vedeckú výchovu;
 • • rozvoj spolupráce s pracoviskami príbuzných odborov, vysokými školami a výskumnými pracoviskami doma a v zahraničí;
 • • publikovanie a popularizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti;
 • • poskytovanie poradenských a expertíznych služieb súvisiacich s hlavnou činnosťou ústavu.

  V súčasnosti zahŕňa výskumný program VÚ SAV nasledovné okruhy:
 • • štúdium chrípkových vírusov, vývoj protichrípkových vakcín
 • • štúdium patogenézy a latencie herpetických vírusov
 • • interakcia kliešťov s imúnnym systémom hostiteľa
 • • ekológia hantavírusov
 • • rastlinné vírusy
 • • prezentácia vírusových a nádorových antigénov cytotoxickým T bunkám
 • • úloha karbonickej anhydrázy IX v onkogenéze, nádorovej diagnostike a protinádorovej terapii
 • • ekológia rickettsií, virulenčné faktory a lipopolysacharidy Coxiella burnetti

Od svojho založenia sa VÚ SAV zameriava na riešenie principiálnych otázok a problémov súčasnej virológie. Vedecký záujem sa sústreďuje najmä na objasnenie molekulárno-biologických mechanizmov vírusovej replikácie, vzťahov medzi vírusmi, infikovanými bunkami a hostiteľskými organizmami, pochopenie mechanizmov vírusovej patogenézy, odhalenie funkcie vírusových komponentov, objasnenie imunitných odpovedí na vírusové infekcie, štúdium ekologických aspektov a vývoj postupov na detekciu spoločensky a hospodársky významných vírusov. Okrem toho sa VÚ SAV od svojho založenia venoval výskumu štruktúrno-funkčných vlastností komponentov vonkajšej membrány rickettsií a chlamýdií, charakterizácii nových kmeňov týchto mikroorganizmov a ich medicínskym a ekologickým aspektom. V predchádzajúcej dekáde VÚ SAV tiež zintenzívnil výskumné aktivity v oblasti molekulárnej biológie, normálnej a patologickej fyziológie a onkológie, súvisiace s vedeckým zámerom, ktorý vznikol na pôde ústavu a viedol k získaniu viacerých originálnych výsledkov. Na VÚ SAV sa tiež začali rozvíjať aktivity translačného charakteru v oblasti molekulárnej medicíny, a to najmä uplatňovanie najnovších metodík molekulárnej biológie na vývoj detekčných testov vhodných na rýchlu a citlivú diagnostiku vírusových a nádorových ochorení.

VÚ SAV za posledných 10 rokov realizoval 5 projektov 6.RP. 5 projektov 7. RP a 3 projekty COST programu EÚ

7RP EÚ projekt AntiDote, FP7- 602272
Názov: Proti-kliešťové vakcíny na prevenciu kliešťami prenášaných ochorení v Európe
Zodpovedný riešiteľ projektu na pracovisku SAV: RNDr. Boris Klempa, PhD.
Celkovým cieľom projektu je identifikovať a charakterizovať klieštie proteíny zúčastňujúce sa procesov takzvanej klieštej imunity a prenosu patogénov. Tieto poznatky budú následne využité pre vývoj vakcíny pre súčasnú prevenciu viacerých kliešťami prenášanými ochorení. 12/2013 – 11/2018

7RP EÚ projekt EVA, FP7-CAPACITIES-2008-228292
Názov: Európsky vírusový archív
Zodpovedný riešiteľ projektu na pracovisku SAV: RNDr. Boris Klempa, PhD.
Cieľom projektu je vyvinúť referenčnú vírusovú knižnicu na Európskej úrovni, charakterizovať vírusové izoláty uložené v zbierke a definovať bunkové línie vhodné na ich množenie. 01/2009-12/2012

7RP EÚ projekt METOXIA, FP7-HEALTH-2009-222741 Názov: Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia
Zodpovedná riešiteľka projektu na pracovisku SAV: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Cieľom projektu bolo prehĺbiť poznatky o úlohe hypoxického mikroprostredia v procese metastázovania na molekulovej úrovni, vyvinúť nové stratégie na modifikáciu mikroprostredia, zlepšiť účinnosť chemoterapie a rádioterapie, otestovať možnosti kombinovanej liečby, vyvinúť nové in vivo modely, identifikovať nové markery a terapeutické terče. Významnou súčasťou projektu boli predklinické experimenty a klinické skúšky nových liečebných postupov. 02/2009 – 01/2014

7RP EÚ projekt FLUPHARM, FP7-HEATH-2010-259751
Názov: Nové liečivá zacielené na polymerázu vírusu chrípky
Zodpovedná riešiteľka projektu na pracovisku SAV: RNDr. Eva Varečková, DrSc.
Cieľom projektu bolo vyvinúť a otestovať nové antivírusové látky so schopnosťou inhibovať replikáciu rôznych kmeňov vírusu chrípky. 11/2011 – 04/2014

7RP EÚ projekt ENGCABRA, FP7-PEOPLE-2010-ITN
Názov: Biomedicínske inžinierstvo pre vývoj diagnostiky a terapie nádorových a mozgových chorôb
Zodpovedná riešiteľka projektu na pracovisku SAV: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Cieľom projektu je realizovať interdisciplinárny výskumno-trénigový program zameraný na vývoj nových multifunkčných zariadení a bioanalytických metód na účely diagnostiky a monitorovania terapie nádorových a mozgových chorôb. 04/2011 – 08/2015

6RP EÚ projekt VIZIER, LSHG-CT-2004-511960
Názov: Komparatívna štruktúrna genomika vírusových enzýmov podieľajúcich sa na replikácii
Zodpovedný riešiteľ projektu na pracovisku SAV: RNDr. Boris Klempa, PhD.
Projekt bol zameraný na analýzu vírusových génov a proteínov na molekulovej a štruktúrnej úrovni, a testovanie nových antivírusových látok. 11/2004-04/2009

6RP EÚ projekt EUROXY, LSHC-CT-2003-502932
Názov: Vývoj nových protinádorových terapeutických stratégií pomocou cieleného zásahu molekulových dráh regulovanych kyslíkom. Biológia, prístrojové vybavenie, potenciálne liečivá
Zodpovedná riešiteľka projektu na pracovisku SAV: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Projekt objasnil vplyv hypoxie na niektoré molekulové dráhy a vlastnosti nádorových buniek, určil diagnostický a prognostický potenciál viacerých molekulových markerov nádorovej hypoxie. Jeho významným výsledkom bol experimentálny dôkaz úlohy CA IX v regulácii nádorovej acidózy a klinického potenciálu inhibítorov CA IX v in vivo zobrazovaní a protinádorovej terapii. 02/2004 – 01/2009

6RP EÚ projekt CELLCHECK, MRTN-CT-2006-035854
Názov: Manipulácia a analýza buniek na čipoch
Zodpovedná riešiteľka projektu na pracovisku SAV: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Projekt bol zameraný na dizajn a vývoj mikrosystémov a mikrofluidických nástrojov vybavených senzormi na analýzu rozličných funkcií buniek, na monitorovanie faktorov nádorového mikroprostredia, na separáciu buniek a analýzu tkanív na bunkovej úrovni. Úlohou VÚ SAV bolo pripraviť bunkové modely na testovanie týchto mikrosenzorov. 04/2007 – 12/2011

6RP EÚ projekt 44098
Názov: Molekulárne faktory a mechanizmy prenosu a patogénnosti vysokopatogénneho vírusu vtáčej chrípky
Zodpovedný riešiteľ projektu na pracovisku SAV: Ing. Rudolf Toman, DrSc.
Cieľom projektu bolo urýchliť spoluprácu špičkových vedeckých inštitúcií pri výskume molekulárnych faktorov zodpovedných za mechanismy prenosu vysopatogénnych chrípkových vírusov. 01/2007-12/2009


  V novom vedeckom parku budú v rámci VÚ SAV vybudované aj nasledovné oddelenia a laboratóriá:
 • - dovybavenie oddelenia Molekulárnej medicíny o zariadenie na in vivo zobrazovanie fluorescenčného a luminiscenčného signálu v kombinácii mikro CT malých laboratórnych zvierat. Toto špičkové zariadenie významne zyšuje možnosti pri výskume protinádorových látok, hlavne z pohľadu sledovania priebehu rastu nádorov in vivo.
 •  
 • - Proteomické centrum sa rozšírilo o systém na purifikáciu biomolekúl, čo zlepšilo možnosti pri príprave rôznych antigénov a protilátok potrebných pri riešení projektu.